– Az Ön személyes adatainak védelme a HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvénynek. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

– A motherandaughter.com weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 12. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 886119, adószáma: 14040810-2-42, a továbbiakban:„Szolgáltató”) a Weboldal, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során, a fogyasztó adatainak kezelésében az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti.

– A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő (Fogyasztó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

– A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

– A Szolgáltató az előző pontban foglaltakon túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

– A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, az előző pontban meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Fogyasztónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Fogyasztó hozzájárulása alapján kezelhet.

– A Fogyasztónak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az előző pont szerinti adatkezelést megtilthassa.A 6. pontban meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze a Fogyasztó azonosító adataival és a Fogyasztó hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

– A 3-5. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A 6. pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Fogyasztó így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

– Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé a Fogyasztónak valamely 3-5. pontban nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

– A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a Fogyasztó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Fogyasztóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

– A Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató kezelje a Fogyasztó által a regisztráció során megadott személyes adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Fogyasztói által megadott minden adatot, információt, tényt bizalmasan kezel. A Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Fogyasztóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

– A Szolgáltató lehetőséget biztosítja Fogyasztó számára, hogy a róla tárolt adatokat bármikor megtekinthesse, szükség esetén módosíthassa, vagy regisztrációját törölhesse.

– Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

– A Fogyasztói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Fogyasztókról tárolt személyes adatokat (beleértve az email címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

– Az oldalon történő megrendelések leadása regisztrációhoz kötött, amelynek során a Fogyasztó megadja nevét és címét, esetleg alternatív szállítási címet ad meg.

– A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Fogyasztókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak.

– A Szolgáltató a regisztráció során a Fogyasztók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a Weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, amelyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek, arról azonban bármely időpontban lejelentkezhetnek.

– A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében, azonban nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, vis maior, terror- vagy bűncselekmény esetén.

– A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, amely a Weboldal nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Dátum: Budapest, 2016.11.15.
M&D Premium Skincare termékek  forgalmazója, HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság