A HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által termékértékesítése során alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

Pdf formátumban is elérhető, a következő linken: PDF

1.számú melléklet: Elállási/Felmondási tájékoztató

2.számú melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

3.számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek összessége;

Felek: a Vállalkozás és a Fogyasztó, akik között a termékre (kozmetikumra) vonatkozó adásvétel létrejön;

– Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

– Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

– Tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.

– Vállalkozás: HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1155 Budapest, Mézeskalács tér 12. 2. em. 1.).

– Weboldal: a http://www.motherandaughter.com/linken elérhető tartalom.

 

SZERZŐDÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya kiterjed a HAUDA Kereskedelmi és SzolgáltatóKorlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 12. II/1.; cégjegyzékszáma: 01 09 886119) mint vállalkozás (a továbbiakban: „Vállalkozás”) általa Magyarország területén a fogyasztó (a továbbiakban: „Fogyasztó”) részére forgalmazott termékekre. Az ÁSZF meghatározza a Felek között létrejövő szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmát, valamint a szerződés módosításának feltételeit, illetve megszűnésének, megszüntetésének eseteit.

Az ÁSZF a szerződéskötési folyamat során kiadott ajánlatokkal, rendelés‐visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb, az adott megrendelésre vonatkozó dokumentummal összhangban értelmezendő. A Felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF a Felek jogviszonyának általános feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

Az ÁSZF‐től történő bármely eltérés csak a Fogyasztó és Vállalkozás által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a Felek között levélben vagy elektronikus levelezés (email) útján történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél megrendelésben megadott címére vagy elektronikus levélcímére (email) kell elküldeni.

A jelen ÁSZF 2016. november 15. napjától visszavonásig hatályos.

SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Vállalkozás a http://www.motherandaughter.com/ webcím alatt weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltet, amelyen Fogyasztó az általa forgalmazott kozmetikai és egyéb termékeket megrendelheti egy internetes felületen keresztül, vagy a Vállalkozással megkötött egyedi szerződés alapján. A Vállalkozás a Fogyasztó részére a kínálatában (Weboldalán) elérhető termékeket a Fogyasztónak a megrendelt mennyiségben biztosítja, amennyiben azok a Vállalkozás raktárkészletén elérhetők. A Vállalkozás ebben a körben vállalja, hogy a Fogyasztó igényei alapján, a Vállalkozás lehetőségeihez mérten, a kínálatában elérhető termékeket ellenérték fejében a Fogyasztó által leadott megrendelést követően, a vonatkozó megrendelési visszaigazolásban meghatározott feltételek szerint teljesíti.

A Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, egymással kölcsönösen együttműködve járnak el, figyelembe véve egymás jogos érdekeit.

A Fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a Weboldalon a „Regisztráció” menüpont alatt regisztráljon. A regisztráció során a Fogyasztó külön nyilatkozik, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat (név/cégnév; lakcím/székhely; telefonszám; szállítási cím, ha az eltér a lakcímtől/székhelytől stb.) ad meg. Ellenkező esetben az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A regisztráció során a Fogyasztó által szolgáltatott adatokat a Vállalkozás a vonatkozó és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Amennyiben Fogyasztó a Weboldalon az általa megrendelni kívánt termékeket kiválasztja, az bekerül a Weboldal virtuális kosarába. A Fogyasztó megrendelési szándékát az általános szerződési feltételek elektronikus elfogadásával és a fizetési mód és esetlegesen az átvétel helyének kiválasztásával véglegesíti, így létrejön a szerződés az ÁSZF és a megrendelési visszaigazolásban szereplő egyedi feltételek alapján.

A szerződés a Felek között úgy is létrejöhet, hogy a Vállalkozás által a Fogyasztónak írásban (e-mailen vagy postai levél útján) nyújtott ajánlatát Fogyasztóeltérés nélkül elfogadja, és

1. azt írott formában, aláírva visszaküldi a Vállalkozás részére vagy

2. a Fogyasztó az ajánlatra való hivatkozással, a megrendelési/ajánlati szám feltüntetésével az ajánlatot elfogadja.

A Vállalkozás nem vállalja szóbeli (telefonon történő) megrendelés teljesítését.

A szerződés létrejöttéről a Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót, megrendelési visszaigazolás formájában, amely tételek szerint tartalmazza a megrendelt áruk megnevezését, azok árait, a megrendelés szállítási és vállalási határidejét. A Vállalkozás csak azon megrendelt termékekért felel, amelyek, aki küldött ajánlatban és a szerződésben is szerepelnek.

A FOGYASZTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Fogyasztó vállalja, hogy a Vállalkozás által a visszaigazolásban meghatározott feltételeknek megfelelő terméket átveszi és a meghatározott ellenértéket az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megfizeti. Az ár megfizetése minden esetben előre történik bankkártyás fizetéssel, PayPal útján, vagy postai utánvéttel a megrendelés tárgyának Fogyasztó általi kézhezvételekor.

A megrendelés elfogadását követően a Fogyasztó által kért módosítások a Vállalkozással való egyeztetés tárgyát képezik.

A Vállalkozás által forgalmazott termékek a termékeket gyártó jogi személyek szerzői jogi és egyéb jogi védelme alá tartoznak. A Fogyasztóköteles ezen jogok tiszteletben tartására, mindennemű, a Fogyasztónál bekövetkezett harmadik fél felé történő jogsértésért a Fogyasztó tartozik felelősséggel.

A VÁLLALKOZÁS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Vállalkozás vállalja, hogy a szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről a Weboldalon, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről) tájékoztatja a Fogyasztót, egyrészt az ÁSZF-ben, másrészt a megrendelés visszaigazolásában.

A Vállalkozás vállalja, hogy a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól mind a Weboldalon, mind a termék Fogyasztóhoz való eljuttatásakor a megrendelés visszaigazolásakor elektronikus úton tájékoztatja a Fogyasztót. A Vállalkozás vállalja, hogy a Fogyasztórészére a Fogyasztó által leadott megrendelést teljesíti a megrendelési visszaigazolásban szereplő feltételek szerint, vagy amennyiben a Felek másként állapodnak meg, annak megfelelően. A Vállalkozás mindaddig megtagadhatja a szállítás megkezdését, míg a Fogyasztó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A Vállalkozás szolgáltatásait kizárólag szerződés alapján teljesíti (Weboldalán keresztül a megrendelés során elektronikusan megkötött szerződés, vagy egyedi feltételek alapján, írásban megkötött szerződés).

A Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatban és a megrendelési visszaigazolásban foglalt termékeket a megállapodott határidőben leszállítja. A Vállalkozás bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Az ÁSZF rendelkezéseit a Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.motherandaughter.com) jól látható módon elhelyezi.

A Vállalkozás által forgalmazott termékek bruttó árait a Weboldal tartalmazza a nettó ár és a mindenkori jogszabályok által meghatározott általános forgalmi adó (ÁFA) feltüntetésével. Az árat a Fogyasztó az elektronikus megrendelés során fogadja el, illetve egyedi szerződés esetében a Vállalkozás által megküldött ajánlat is tartalmazza, amelyet a Fogyasztó az aláírt ajánlat visszaküldésével, vagy az annak elfogadását tartalmazó írásbeli (email vagy levél útján megküldött) nyilatkozattal fogad el.

A Weboldalon szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő plusz költségeket nem tartalmazzák, ezek minden esetben külön kerülnek feltüntetésre a megrendelési visszaigazolásra. A Vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít. A Vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. (E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.)

TELJESÍTÉS, HATÁRIDŐK, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

A Vállalkozás a Fogyasztó részére megküldött megrendelési visszaigazolásban, vagy egyedi szerződés esetében az ajánlatban megadja a szolgáltatás, illetve szállítás határidejét, amely a visszaigazolás kézhezvételének napjától kezdődik. Abban az esetben, ha a visszaigazoláson a teljesítési határidő eltér az ajánlatban megadott határidőtől, akkor ezen visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő tekintendő érvényesnek, függetlenül attól, hogy az dátum szerint korábbi, vagy későbbi, mint ami a korábban kiadott ajánlatban szerepelt. A megadott határidő elteltét követő 8 munkanapon belül történő szállítás még megfelelő időben történő teljesítésnek számít.

Vis major esetén a vis major időtartamával a szerződés teljesítése meghosszabbodhat. Amennyiben ezen időtartam meghaladja a két hónapot, a Felek egyeztetni kötelesek a teljesítés szükségességéről. Amennyiben bármely Fél nem tart igényt a másik Fél teljesítésére, a Felek egymással elszámolni kötelesek.

A Fogyasztó köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat azonnal írásban a Vállalkozás részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, a termék és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket a termék rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A Fogyasztóvizsgálati kötelezettsége az összes termékre kiterjed.

Nem látható hibákat az észrevételtől számított hét napon belül, de az átvételtől számított 15 naptári napon belül jelezni kell, amennyiben a termék nem került még részben vagy egészben felhasználásra vagy elhasználásra. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Abban az esetben, ha a hiba igazolásra kerül, a Fogyasztóválasztása szerint a Vállalkozás kijavítja, vagy az áru visszaadása ellenében kicseréli (hibátlan  áru szállításával). A nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, szállításból eredő hibákért felelősség a Vállalkozást nem terheli.

A Vállakozó a szavatosságra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás kapcsán a 3. számú mellékletben nyújt tájékoztatást.

A Felek a Fogyasztó további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magában, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

Nem minősül hibás vagy késedelmes teljesítésnek, ha a Vállalkozás a raktáron nem lévő termék esetén a megrendelés leadását követően a visszaigazolásban tájékoztatja e tényről a Fogyasztót, a várható szállítási határidővel együtt. Ebben az esetben a Vállalkozást semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.

FIZETÉS MÓDJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK, FUVAROZÁS

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján kibocsátott megrendelési visszaigazolások és számlák esetében – ha a Felek írásban másként nem rendelkeznek (pl. utánvéttel történő fizetés esetén) – a fizetés a megrendeléskor előre történik. A Vállalkozás jogosult a megrendelések ellenértékének megfizetéséig a termékszállítását megtagadni.

A Vállalkozás vállalja, hogy az adott termék megrendeléssel együtt kézbesíti a számlát a Fogyasztó számára. A Vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számít fel. A fuvarozás költsége a Fogyasztót terheli.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetés a weboldalon bankkártyával lehetséges. A rendszer az alábbi kártyákat fogadja el: VISA, VISA ELEKTRON, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS.

Szeretnénk felhívni figyelmed, hogy csak magyarországi címre történő kiszállítást vállalnk.

Szállítás módja Fizetés módja Fizetés ideje Díj (bruttó)
Szállítás futárszolgálattal PayPal Előre történő utalással 2.000 HUF
Szállítás futárszolgálattal Előre utalás Előre történő utalással 2.000 HUF
Szállítás futárszolgálattal Utánvéttel Készpénzes fizetés az átvétel helyszínén 2.000 HUF
Személyes átvétel Előre utalás Előre történő utalással Ingyenes
Személyes átvétel Készpénzzel Készpénzes fizetés az átvétel helyszínén Ingyenes

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE

A Felek megállapodnak, hogy a termék adásvételére vonatkozószerződést határozott időre kötik. Ezen határozott időpont a termék Fogyasztó (vagy meghatalmazottja) részére való szállításáig, illetve az ellenérték megfizetéséig tart.

A Felek között a szerződés megszűnhet közös megegyezéssel és elállással. A Fogyasztó elállási jogával kapcsolatos tájékoztató és nyilatkozatminta az ÁSZF 1. és 2. számú mellékletét képezi.

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a másik Fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi (például a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik), úgy elállásnak van helye.

A szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással és kötelesek a megszűnésig vagy megszüntetésig fennálló kötelezettségeiket teljesíteni.

ELHÁRÍTHATATLAN ESEMÉNY, KÉNYSZERÍTŐ KÖRÜLMÉNY

Egyik Fél sem felel a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért, ha olyan elháríthatatlan esemény merül fel, amely a Felek érdekkörén kívül esik. Ilyennek tekinthető bármely természeti katasztrófa, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési, illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

Ha bármely vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni.

Amennyiben vis maior esemény következne be, az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni, de a kézhez vett termék tekintetében a Fogyasztó köteles fizetési kötelezettségének lehetőség szerint eleget tenni.

PANASZKEZELÉS

A Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A Fogyasztó panaszát megküldheti a Vállalkozás részére postai levélben vagy emailben, amelyre a Vállalkozás 8 napon belül írásban, a Fogyasztó által választott módnak megfelelően válaszol. Amennyiben a Fogyasztó a Vállalkozás válaszát nem fogadja el, lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez fordulni, amelynek székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

ADATKEZELÉS

A Fogyasztó az ajánlat elfogadásával a részére adott megfelelő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat a Vállalkozása vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásaiban, kimutatásaiban felhasználja; továbbá az ÁSZF teljesítése érdekében, illetve a Fogyasztó és/vagy Vállalkozás jogainak érvényesítése, illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve Vállalkozás az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

IRÁNYADÓ JOG, JOGKIKÖTÉS

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a szerződés részét képező ajánlat, a Fogyasztórendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései az irányadók.

Szerződésből eredő bármely vita esetére kötelezik magukat, hogy vitájukat békés úton törekednek rendezni. A Felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően a Vállalkozás mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF mindenkor a Vállalkozás és a Fogyasztó között létrejött és visszaigazolt elektronikus szerződéssel (megrendelés leadása és annak visszaigazolása), vagy egyedi szerződés esetében az egyedi ajánlattal és annak írásbeli visszaigazolásával (email, levél) együtt érvényes.

Dátum: Budapest, 2016.11.15.
M&D Premium Skincare forgalmazója, HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság